ලේසර් ප්‍රින්ටරයක් සමග නොමිලේ අමතර ටෝනරයක් සහ A4 පේපර් පැක් එකක්
03 Dec

ලේසර් ප්‍රින්ටරයක් සමග නොමිලේ අමතර ටෝනරයක් සහ A4 පේපර් පැක් එකක්

Posted By: NIMRALD Times Read: 4345 Comments: 2

ඔබගේ කාර්යාලයට / නිවසට රු 15,400.00 Canon LBP6030 ලේසර් මුද්රණයන්ත්රයක් (ප්රින්ටරයක්වසරක වගකීමක් සමග අමතර ටෝනරයක් සහ 75gsm  A4 පේපර් පැක් එකක් නොමිලේ ලබාගන්න.

දීමනාව සදහා ඇතුලත් දේ

1 Pcs x Canon LBP 6030 Printer with Starter or Introductory Toner එනම් ප්‍රින්ටරය සමග Canon සමාගම විසින් ලබා දෙනු ලබන ටෝනරය (For printer specification click here)

Warranty : 1 Year 

1 Pcs x Compatible Premium HP CE285A / CB435A / CE436A / Canon CRG-325 Toner Cartridge (For Toner Specification) 

1 Pcs x Paperone 75GSM A4 Paper

ඉහත දීමනාව සදහා ඇතුලුවන ප්රින්ටරය monochrome එනම් කලු වර්ණයෙන් පමණක් ලබා ගත හැකි duplex, network සහ wify නොමැති basic එනම් data entry level ප්රින්ටරයකි. මෙය වඩාත් සුදුසු වනුයේ තනි පුද්ගල පරිහරණයට හෝ කුඩා ව්යාපරයකටය. එනමුදු විශාල කාර්යාලයක තනි තනි පුද්ගලයනට ප්රින්ටරයක් බැගින් සැපයීමට අවශ්යනම් (බොහේ විට law form එකක් හෝ මුල්යමය සමගමකට ) මෙම ප්රින්ටරය වඩාත් යෝග් වේ

(ප්‍රින්ටරයේ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න)

මෙම ප්රින්ටරයේන් පාරිභෝගිකයාට ලැබෙනු විශාලම වාසිය වනුයේ නඩත්තුව සදහා ඉතා අවම මුදලක් අනෙක් ප්රින්ටරවලට සපේක්ෂව අඩු වීමයි. මෙම ප්රින්ටරයේ මුද්රනකටයුතුවලදී ක්ෂයවන ටෝනරය රු 2500.00 පමණවන අතර එයින් 2000 ක් (ISO නිර්ණායනටට අනුව ) මුද්රණය කර ගත හැක. එනම් පිටුවකට වැයවන මුදල රු 1.25 වේවෙළද පොළේ ඇති සමහර ප්‍රින්ටර මෙන් මෙයට ටෝනෙරයක් සහ Drum Unit එකක් අවශය නොවන අතර ක්ෂයවී ගිය පසු ටෝනරයක් පමණක් මරු  කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ. 

Write Comment